Svetainės naudojimosi taisyklės ir nuostatos

  1. Bendrosios Treniruoksuni.lt nuostatos

1.1. Šiomis taisyklėmis nustatoma naudojimosi internetine svetaine Treniruoksuni.lt tvarka, taip pat Treniruoksuni.lt vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos.

1.2. Treniruoksuni.lt vartotojams suteikiama galimybė naudotis šunų auklėjimo pamokomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Treniruoksuni.lt vartotojas yra asmuo, įsigijęs video pamokas internetu Treniruoksuni.lt svetainėje.

1.3. Vartotojas sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis išreiškia bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Treniruoksuni.lt. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Treniruoksuni.lt.

1.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti Treniruoksuni.lt teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, bet kurias Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

2.Reikalavimai bei Treniruoksuni.lt svetainės naudojimosi sąlygos taikomos vartotojui.

2.1. Vartotojas įvesdamas savo duomenis patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra ir tiksli.

2.2. Leidimas naudotis nepilnamečiams - Jūs pripažįstate, kad esate pilnametis ir turite teisę naudotis šiuo tinklalapiu.

  1. Mokamos paslaugos

3.1. Treniruoksuni.lt svetainėje už suteiktas paslaugas atsiskaitoma pavedimu per banką  arba kreditine kortele.

3.2. Vartotojai Interneto svetainėje už tam tikrą mokestį gali naudotis šunų auklėjimo video pamokomis.

3.3. Naudojimosi video pamokomis kaina yra pateikiama užsakant šuns mokymo planą ir priklauso nuo naudojimosi paslauga trukmės.

 3.4 Nuotolinio mokymo paslauga laikoma pilnai suteikta vartotojui nuo to momento kai jis pirmą kartą prisijungia į svetainę Treniruoksuni.lt su jam skirtu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Nuo šio momento skaitmeninio turinio teikimo sutartis laikoma įvykdyta ir vartotojas praranda teisę atsisakyti šios sutarties. Tai reiškia, kad Vartotojui prisijungus prie sistemos su jam skirtais prisijungimo duomenimis paslauga yra įvykdyta ir pinigai sumokėti už paslaugą negrąžinami.

  1. Atsakomybės apribojimas

 4.1. Treniruoksuni.lt negarantuoja, kad Vartotojui per nustatytą laikotarpį pavyks pakeisti šuns elgesį ir pasiekti norimą rezultatą.

 4.2 Trenerė dės visas įmanomas ir protingas pastangas atsakydama į klientui kylančius klausimus el. paštu ar telefonu sutartyje numatytą laikotarpį, bet tai negarantuoja, kad Vartotojui per nustatytą laikotarpį pavyks pakeisti šuns elgesį ir pasiekti norimą rezultatą.

4.3. Tiekėjas neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims.

4.4. Laikoma, kad naudojimasis Treniruoksuni.lt vykdomas nepriekaištingai, jei Treniruoksuni.lt svetaine ar jos duomenų baze visapusiškai galima naudotis 95% laiko per metus. Tiekėjas neatsako už Treniruoksuni.lt ar jos duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti.

4.5. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo ir slaptažodžio naudojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, jei atskleidžia šią informaciją tretiesiems asmenims ir jie šia informacija pasinaudoja.

5.Asmens duomenys

5.1. Vartotojas patvirtina, kad jo Treniruoksuni.lt svetainėje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi.

5.2. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis Treniruoksuni.lt sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

5.3. Tiekėjas įsipareigoja neteikti Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose bei šiose Taisyklėse.

5.4. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Tiekėjui teisę siųsti Vartotojui Teikėjo paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Tiekėją.

  1. Intelektinės nuosavybės teisės

6.1. Tiekėjas yra visų teisių į Treniruoksuni.lt turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Treniruoksuni.lt, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.

6.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Treniruoksuni.lt turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

  1. Taikytina teisė

7.1. Internetinės svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Internetinės svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.